Mẫu hợp đồng thuê container

Cho thuê container văn phòng

Hợp đồng thuê container

Mẫu hợp đồng thuê container văn phòng 20feet.  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----o0o----- HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số:                     /HSHAN –   . (Về việc cho thuê container) -  Căn cứ Luật thượng mại năm 2005 của Nước Cộng Hòa Xã Xội Chủ Nghĩa Việt Nam. -  Căn cứ vào nhu cầu của hai bên. Hôm nay, ngày          tháng        năm 2018 tại Hà Nội chúng tôi …